Tag Archives: Aqidah

Dasar-Dasar Tauhid: Mengenal Allah

Definisi dan Urgensi Makrifat

          Salah satu unsur terpenting dari keimanan adalah makrifat (mengenal) terhadap semua hal yang berkaitan dengan aqidah (keimanan).  Misalnya, makrifat kepada Allah, Rasulullah saw, malaikat, Nabi dan Rasul, hari akhir, qadla qadar, dan lain sebagainya.

          Secara bahasa, makrifat bermakna mengenal dan mengetahui (‘ilm).  Namun, yang dimaksud dengan makrifat dalam konteks pembahasan ‘aqidah adalah pembenaran (tashdiq) yang bersifat pasti terhadap suatu perkara. Continue reading Dasar-Dasar Tauhid: Mengenal Allah